Retaksering av fritidsboliger: Retaksering av fritidsboliger i Fredrikstad kommune byr på utfordringer

Mange har klaget på retaksering av fritidsboliger

Norges Hytteforbund mener Fredrikstad kommune generelt har taksert sine hytter og fritidsboliger for høyt. Forbundet ber kommunen erkjenne dette faktum og reduserer eiendomsskattetakstene for hytter og fritidsboliger med 25 %.

Kommunen opplever nå en storm av klager på retaksering av fritidsboliger. Og flere kan det bli. Klagebehandlingstiden kan, ifølge kommunen, bli opptil 18 måneder fordi de som har klaget vil få skattetaksten beregnet på nytt.

Hytteforbundet har nå skrevet dette til kommunen:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Norges Hytteforbund (NHF) har mottatt henvendelser fra flere hytteforeninger i Fredrikstad kommune vedrørende kommunens utskrivning av eiendomsskatt fritidsboliger for skatteåret 2021. I den forbindelse ønsker Norge Hytteforbund å be om noen avklaringer fra kommunen.

Endring av skattesats

Bystyret i Fredrikstad vedtok 16. juni 2022 å endre promillen på eiendomsskatten som ble vedtatt 1. mars 2022. Endringene gjelder for hele skatteåret 2022. Taksten på eiendommene er i henhold til eiendomsskattelovens § 8 A-2 satt til omsetningsverdien, det eiendommen kan selges for ved et fritt salg i et åpent marked. Skattegrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer settes til verdien multiplisert med 0,7.

Skattesatsen ble redusert fra 3,4 til 3,10 promille for bolig- og fritidseiendommer og 6,2 promille for næringseiendommer. NHF antar at reduksjonen skyldes to forhold:

1. At eiendomsskatteinntektene blir vesentlig høyere enn beregnet for skatteåret 2022.

2. Kommunen har mottatt et unormalt høyt antall klager på utskrevet eiendomsskatt for 2022.

Forskjellsbehandling av fritidsboliger

Det endrer imidlertid ikke det faktum at eiendomsskattetakst på fritidsboliger beregnes forskjellig fra helårsboliger. Blant annet kan det nevnes at helårsboliger takseres etter definerte geografiske områder, mens fritidsboliger takseres med bakgrunn i luftlinjeavstand til sjøen.

NHF har derfor gått nøye gjennom Fredrikstad kommunes nye retningslinjer for beregning av skattetakst. Med bakgrunn i gjennomgangen av retningslinjene oppfordret NHF alle sine medlemmer til å fremme en klage på utskrevet eiendomsskatt for skatteåret 2022. Som følge av vår oppfordring og engasjement i saken er forbundet kjent med at det er fremmet en rekke klager til kommunens eiendomsskattekontor i forbindelse med omtakseringen.

Saksbehandling av klager

Kommunen sier de p.t. arbeider med gjennomgang av henvendelsene og retting av åpenbare feil. Deretter skal påklagede eiendommer takseres på nytt. Klageutvalget for eiendomsskatt skal så befare og behandle alle påklagede eiendommer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kommunen har derfor meddelt klagerne at klagebehandlingen ikke vil være ferdig før tidligst i slutten av 2023, mer enn halvannet år etter at klagene ble fremmet.

Norges Hytteforbund finner den forventede klagebehandlingstiden urimelig lang. En så lang behandlingstid innebærer at en klagebehandling for skatteåret 2023 ikke vil kunne påbegynnes før klagebehandlingen ifm. utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2022 er avsluttet.

Konsekvenser av kommunens klagebehandling

Som et ledd i klagebehandlingen skal alle de påklagede eiendommene takseres og befares på nytt. Siden kun de påklagede eiendommene vil bli gjenstand for en ny takstvurdering, ønsker NHF å få klarhet i hvor mange hytteeiere som fremmet en klage på utskrivingen av eiendomsskatt for 2022. Dette for å kunne informere de hytteeiere som ikke fremmet en klage i 2022 om at de, i likhet med de som klaget i 2022, kan kreve likebehandling i sin saksbehandling ved en eventuell klage i 2023. Dette vil da innebære at de ved en eventuell klage vil kunne kreve å få taksert sin eiendom på nytt.

Norges Hytteforbund antar at antallet hytteeiere som kan fremme en klage for skatteåret 2023 i så fall vil bli minst like høyt som for skatteåret 2022, noe som vil innebære at saksbehandlingen av klager for skatteåret 2023 tidligst vil bli avsluttet i slutten av 2025.

Fredrikstad kommune risikerer dermed, på grunn av kravet om likebehandling, å måtte taksere alle kommunens hytter og fritidsboliger på nytt. Dette er kostbart, og vil ta unødvendig lang tid.

Konklusjon

Norges Hytteforbund sin konklusjon er at Fredrikstad kommune generelt har taksert sine hytter og fritidsboliger for høyt. Forbundet ber kommunen erkjenner dette faktum og reduserer eiendomsskattetakstene for hytter og fritidsboliger med 25 %.

Trond G Hagen

Styreleder

Artikkelen fortsetter under annonsen.