Skogstiene i Flå: Ola Akervold med en av de informative oppslagtavlene i Øyvatn/Frisvatn kultursti. Foto: OVE THORSHAUG

Skogstiene i Flå

I Flå har skogbruket vært en viktig næring. På 1990-tallet la brødrene Magne og Ola Akervold ned et stort arbeid for å samle opplysninger til over 40 oppslagstavler på tre skogsstier i kommunen.

Tavlene er godt vedlikeholdt, og det ble utgitt et eget hefte med bilder av alle tavlene. Dette heftet er senere trykket opp i nytt opplag, og du får kjøpt det på servicetorget i Flå kommune. Store deler av Vassfaret ligger i Flå kommune, og den lengste stien som er beskrevet er Vassfaret natursti.

Vassfaret natursti

Vassfaret natursti ligger i området Øyvatn-Domfet med tilkomst på bygde- og fjellvei fra Flå stasjon. Skogstien starter ved Øyvatn der det er parkering og går via Domfet, Olsonheimen og Nevlingen i Vassfaret. Hele stien er på ca 16 kilometer og har 20 informasjonstavler med til sammen 38 interessante og lærerike plakater om alt fra Vassfarets natur, dyreliv, kulturhistorie, skogbruk, jakt og fiske. Vassfaret er nok best kjent som bjørnen rike, men du treffer neppe på bjørn, men naturopplevelsene ellers er rikholdige i dette området.

Veneli fjellskog- og og kultursti

Veneli fjellskog- og og kultursti ligger ved Veneli sætergrend, noen kilometer fra Vassfaret natursti. Dette er en sti på kun tre kilometer som passer for hele familien. Her er det 13 informasjonstavler med 38 plakater som beskriver alt om fjellskogen og det er også utstilt gamle skogsredskaper.

Skogstiene i Flå: Langs dette vassdraget ble det fløtet tømmer i over 300 år. Foto: OVE THORSHAUG

Øvstevatn-Frisvatn kultursti

Øvstevatn-Frisvatn kultursti går delvis på skogsveien mellom Gulsvik og Sokna, og delvis på sti. Her kjører du opp fra Gulsvik mot Sørbygda og opp til Øvstevatn. Herfra til Frisvatn er det ca 8 kilometer med 9 informasjonstavler med totalt 21 plakater. Her ser en rester etter fløtningsanleggene fra den tiden tømmeret ble fraktet vannveien fra skogene i området til Sokna. En har utsikt til Bukollen som var et viktig område for bjørnejakt tidligere, og den siste bjørnen ble skutt her i 1956 av bjørnejegerne Kristian og Nils Østvold. Området var viktig for motstandsbevegelsen under krigen og det ble produsert store mengder trekull og knott til generatordrift av biler.

Ny bok om skoghytter i Flå

Brødrene Akervold kom i fjor høst ut med en flott bok om alle skogshytter og vassager i Flå kommune. Boka er på 300 sider og her er alle skogshytter, uthus og tufter av gamle hytter fotograferte. Alt tømmer en trengte til bygging ble i eldre tider saget nær området de skulle brukes. Derfor var det vanndrevne sager i alle bekker og elver, og disse har også fått omtale i boken som er utgitt av Flå kommune, og selges ved henvendelse til Servicetorget i kommunen.